Dienstverlening bij overlijden

Aan onze zeer geachte leden. Het bestuur van A.A.I.I.A. brengt het volgende onder uw aandacht.
.
Ingeval van overlijden van een familielid staan wij als djamaat, samen met onze imam, pal naast U . Niet alleen om u te troosten maar ook om de noodzakelijke rituelen te verrichten die met het overlijden van uw familielid gepaard gaan. Daarmee bedoelen wij het verrichten van de rituele lijkbewassing (ghusul) door onze imam, die voorts ook het djanaza gebed verricht en ook de nodige thakriers na de begrafenis verzorgt. Voor de rituele lijkbewassing zijn er 4 personen extra benodigd uit de eigen familie van de overledene. 
 
Als djamaat voelen wij ons verplicht om u ingeval van overlijden van een familielid bij te staan en daarbij al hetgene te doen wat in ons vermogen ligt. In de afgelopen periode hebben we dat in de praktijk al bewezen. Ook indien er binnen uw eigen familie geen personen beschikbaar zijn om de imam te assisteren bij het verrichten van de ghusul voor de overledene, zal onze imam zijn uiterste best doen om binnen zijn eigen relatiekring op zoek te gaan naar deze personen. Wij vragen echter graag uw begrip voor het feit dat in het kader van onze hulpverlening aan u kosten moeten worden gemaakt, die wij niet uit onze normale exploitatie kunnen dekken (o.m. door lage contributie). Zo dienen er bijv. een scala aan artikelen te worden aangeschaft die benodigd zijn voor het verrichten van de ghusul. Behalve de imam dienen ook de personen die door deze worden aangetrokken om te assisteren bij de ghusul voor de overledene een vergoeding te krijgen voor de door hen gemaakte kosten en een redelijke compensatie voor hun inspanningen. Er moet vaak van de ene naar de andere stad worden gereisd. Als djamaat zijn we al deze personen inclusief onze imam zeer dankbaar voor het werk dat door hen wordt verricht, een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten en een geringe financiële tegemoetkoming mag er ook tegenover staan. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat deze personen allen hun eigen bezigheden hebben en niet in loondienst van de djamaat zijn. Gezien het korte tijdsbestek waarin ze in actie moeten komen, moeten zij vaak hun eigen afspraken en bezigheden aan de kant schuiven. 

Naar onze mening moeten wij deze aangelegenheid op een openhartige en transparante wijze met onze leden bespreken zodat hierover geen onduidelijkheden en/of misverstanden ontstaan.

Het bestuur komt tot het volgende basis-tarief voor het verrichten van de ghusul en de djanaza.

Leden Euro 370,-
Niet-leden Euro 500,-

Bij dit tarief wordt ervan uitgegaan dat – er binnen de familie van de overledene 4 personen ter beschikking worden gesteld om te assisteren bij het verrichten van de ghusul. Indien wij moeten zorgen voor deze personen – en wij daartoe ook in staat blijken te zijn – zijn we helaas genoodzaakt om per aangetrokken persoon een bedrag van 75 Euro extra in rekening te brengen.

– de familie in overleg met onze imam zelf zorgt voor de aanschaf van de artikelen die benodigd zijn voor het verrichten van de ghusul. Desgewenst kunnen wij deze artikelen ook leveren tegen kostprijs. De huidige aanschafkosten bedragen € 70,-

Aanspreekpunt bij overlijden: Dennis Muradin/Henk Nassier (voorzitter) Telefoon: Dennis 020-770 43 32/06-42 05 57 82. Voorzitter: 06 1992 9448

Het verschuldigde bedrag dient op dezelfde dag via een spoed-betaling te worden overgemaakt op de bankrekening van A.A.I.I.A. bij de Rabobank onder het nummer NL RABO 039 37 04 505 of diezelfde dag in contanten worden voldaan bij de imam.

N.B. Voor de takrier en andere diensten bij u thuis na het overlijden dient u apart met onze imam afspraken te maken.

Vrijdags gebed in Moskee

Bericht 2

Op –/–/– zal er de mogelijkheid zijn om gezamenlijk het vrijdaggebed te verrichten aan de Gerard Doustraat. De namaaz zal geleid worden door…
Achteraf zal er de mogelijkheid zijn om……

I.v.m. de voorbereidingen zouden wij graag willen weten of u van plan bent om te komen. U kunt een bericht achterlaten (zie reactie functie hieronder) 

Hopelijk tot aanstaande vrijdag,

Het bestuur.

 

 

Verzoek voor feedback

Op –/–/–  heeft het …… plaats gevonden. Het bestuur is benieuwd naar reacties en feedback. Wat vond u goed gaan en wat kan er beter? 

U kunt een feedback geven door een bericht achterlaten. Zie reactie functie hieronder…

Alvast bedankt,

Het bestuur.