Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging, jaarlijks op 8 maart. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen. De emancipatie van de vrouw is nog altijd gaande. Geen ander Religieus Boek en geen andere hervormer heeft zelfs maar een fractie gedaan van wat de Heilige Koran en de Profeet Mohammed (vzmh) hebben gedaan om de positie van de vrouw te verheffen. Graag maken wij gebruik van deze dag om stil te staan bij de positie van de vrouw en willen u 2 zeer krachtige artikelen presenteren die hierover gaan vanuit een islamitisch perspectief.

Enkele feiten over vrouwen en de geschiedenis van de internationale vrouwendag

Feiten over vrouwen
1. Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking

2. Vrouwen doen 66% van al het werk
3. Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen
4. Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen
5. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
6. Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
7. Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw
8. Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw
9. Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 36% vrouw
10. Vrouwen in Neder land verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen

Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.

Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.

Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

[Ontleend aan een lemma door Roeleke Vunderink in Vrouwenlexicon. Tweehonderd jaar emancipatie van A-Z. Onder redactie van Hedy d’Ancona, Annemarie Kloosterman, Selma Leydesdorff, Anja van Oostrum, Dorien de Wit en Maggy Groenewald-Froger (eindredactie). Utrecht, uitgeverij Het Spectrum, 1989 (Scala-reeks)]

Deze informatie is overgenomen van http://www.emancipatie.nl/_documenten/doss/001q010/005/tekst2002.htm#Geschiedenis

In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd – in 1912 voor het eerst in Nederland.

Aanvankelijk werd de Vrouwendag op verschillende data gehouden, pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum. Er bestaan verschillende lezingen voor de keuze van 8 maart als datum voor de Internationale Vrouwendag.

Lag de oorsprong in Rusland of de Verenigde Staten? Een gangbare westerse lezing was dat 8 maart terug te voeren was op stakingen van textielarbeidsters in New York in 1857 (het is niet zeker of deze staking echt heeft plaatsgevonden) en op 8 maart 1908. Bij deze laatste staking gingen textielarbeidsters de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden.

Het is mogelijk dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is ontstaan. In de periode van de Koude Oorlog kon toch moeilijk de eer aan een communistisch land gegeven worden? 8 maart zou namelijk in een andere lezing teruggaan op de grote vrouwenstaking en demonstratie op 8 maart 1917 in St. Petersburg. In ieder geval is in 1910 besloten jaarlijks een Internationale Vrouwendag te organiseren.

Bij de ‘Tweede Internationale’ (een internationale organisatie van socialistische arbeiders met als doel internationale solidariteit) in 1889 in Parijs was Clara Zetkin (1857-1933) aanwezig als vertegenwoordigster van de Duitse socialistische partij. Zij betoogde daar voortdurend dat socialisme zonder vrouwen niet zou kunnen bestaan, dat mannen samen met vrouwen ook voor vrouwenrechten moesten strijden. Ook in eigen land streed zij voor vrouwenrechten als onderdeel van de klassenstrijd. Omdat zij geen gehoor vond, nam zij het initiatief tot een socialistische vrouwenbeweging.

Vele jaren was zij redactrice van het Duitse socialistische vrouwenblad Die Gleichheit. Maar ook internationaal gezien moesten vrouwen meer invloed kunnen uitoefenen op de socialistische partijen, vond zij. Door haar toedoen kwamen in 1906 in Mannheim socialistische vrouwen uit een groot aantal Europese landen bij elkaar om een internationale bijeenkomst voor te bereiden. Zij besloten om in 1907 in Stuttgart een internationale vrouwenconferentie te houden, omdat een dag later daar de bijeenkomst van de Tweede Internationale plaatsvond. Op deze eerste conferentie werd een resolutie aangenomen om de volgende dag bij de Tweede Internationale een motie in te dienen waarin de aangesloten partijen zich verplichtten zowel voor mannenkiesrecht als voor vrouwenkiesrecht te strijden. Deze motie werd aangenomen.Een vaste datum voor Internationale Vrouwendag

In 1921 stelde het Internationale Vrouwensecretariaat voor om een vaste datum te kiezen voor de vrouwendag. De keuze viel op 8 maart. Op 8 maart 1917 waren in St. Petersburg onder leiding van Alexandra Kollontai namelijk vrouwen massaal in opstand gekomen tegen het voedseltekort en de verschrikkingen van de oorlog. Hun stakingen en demonstraties liepen uit op een algemene werkstaking. Naast Internationale Vrouwendag werd 8 maart door deze ontwikkeling ook een officiële communistische feestdag, waarop de algemene werkstaking als eerste begin van de revolutie herdacht werd.

De scheuring door de Russische Revolutie van 1917 tussen communisten en socialisten heeft tot gevolg gehad dat in de Verenigde Staten en in West-Europa 8 maart lange tijd voornamelijk in communistische kring werd gevierd.

In Nederland werd in maart 1912 voor het eerst de Internationale Vrouwendag gevierd, georganiseerd door de Sociaal–Democratische Vrouwenclubs. Hun blad De Proletarische Vrouw kwam uit met een speciaal feestnummer.

In theorie hebben vrouwen en mannen in de meeste landen van de wereld gelijke rechten en plichten, maar in praktijk blijkt dit vaak anders te zijn. Vrouwen vormen nog steeds een kwetsbare groep op allerlei terreinen. Het begint al op jonge leeftijd: vaak mogen jongens wel naar school en meisjes niet. Dit zet zich later door op de arbeidsmarkt en in de privé-sfeer: vrouwen hebben min­der goed betaalde banen dan mannen en blijven vaak thuis om voor het huishouden en de kinderen te zorgen. In een groot aantal landen heeft een vrouw minder invloed dan haar man, zowel in het openbaar als binnenshuis. Niet eens zo heel lang geleden was dit ook in westerse landen nog het geval.

Invitation to Jalsa in Berlin Germany

Dear brothers and sisters,
.

Assalamu alaikum.
.
Jalsa-i-Salaanah
 (Annual Convention) in Berlin, Germany
The General Secretary of the AAIIL has issued the following invitation:

.
The Central Anjuman has decided to hold Jalsa-i-Salaanah (Annual Conventions) in Europe on a regular basis. The inaugural Jalsa will, Insha Allah, be held in Berlin, Germany, from 15th to 17th September 2017. This will be a good opportunity for the members to get to know one another better and to discuss plans for the betterment of the Jama‘at and fulfilment of our mission.

Hazrat Ameer desires that maximum number of members from our branches all over the world should participate in it to make this momentous occasion a success.

Members intending to participate in this Jalsa are requested to inform us as early as possible so that appropriate arrangements can be made in time. As you are aware, the Anjuman does not have sufficient accommodation of its own in Berlin. The participants will, therefore, have to bear the expenses of the rented accommodation.

Imam of Berlin Mosque, Mr. Amir Aziz, has been designated as the convener/organiser of the Jalsa. Please get in touch with him directly under intimation to the Central Anjuman.

Please pray for the success of this historic initiative of your Jama‘at. May Allah shower His blessings on you.

As you are aware, the Berlin Mosque is making great strides in its efforts in promoting religious harmony in Germany. We encourage you, therefore, to take the opportunity to participate in this historic event.  

Imam Amir Aziz can be contacted at amirazizgs@gmail.com.


Allah Hafiz.

The HOPE Bulletin Team

Vrijdag-gebed preek (Khutbah)

Aanstaande vrijdag zal Imaam Abdoel Wahaab Muradin voor het vrijdag-gebed een preek (khutbah) houden over Taqwa (standvastigheid). U bent van harte welkom in Moskee 'As Sabr' aan het Oeverpad 300 in Amsterdam-West.
.
Spreektaal: Nederlands
Datum: Vrijdag 24-02-2017
Preek (Khutbah): 13:10 – 13:30 uur
Gezamenlijk gebed: 13:35 uur

Normen en waarden in de Islam

Wat is het doel van het geloof? Het doel van het geloof is dat de mens zich "fatsoenlijk" gedraagt en leeft. Het geloof geeft de mens een set van waarden en normen. De Koran is een leidraad, een richting om bij het doel te komen. De verplichtingen van een moslim zijn bedoeld om periodiek herinnerd te worden aan God, de medemens en de relativiteit van het leven. 

In een metafoor zou men het volgende kunnen stellen:
Het doel is om in Maastricht uit te komen. De Koran geeft de route, de corridor, aan. Binnen de corridor kan men manoeuvreren. Het gebed, de armenbelasting (zakaat), het vasten en de Haj zijn de vangrails die ervoor zorgen dat men niet teveel van de weg afraakt. Volg de route, rij op uw eigen helft, gebruik uw verstand, wees bewust waar u op weg naar toe bent en u zult een plezierige tocht hebben en goed aankomen.

De NORMEN EN WAARDEN IN DE ISLAM zijn hieronder samengevat en in het navolgende ondersteund met letterlijke Koran teksten en verwijzingen.

1. WAARHEIDLIEVENDHEID

2. OPRECHTHEID

3. ONBAATZUCHTIGHEID

4. NEDERIGHEID

5. GEDULD

6. VERGEVINGSGEZINDHEID

7. ZUIVERHEID EN SCHOONHEID

8. EERLIJKHEID

9. GOEDHEID EN VRIENDELIJKHEID

10. CONSIDERATIE MET EN RESPECT VOOR ANDEREN

11. BESCHEIDENHEID

 

1. WAARHEIDLIEVENDHEID

" O gelovigen, voldoe jullie plicht aan Allah, en spreek eerlijke woorden" (33:70)

" O gelovigen, voldoe jullie plicht aan Allah, en wees met de waarheidsgetrouwen" (9:19)

" O gelovigen, wees handhavers van het recht, getuigen voor Allah, zelfs als het tegen jullie zelf is of (jullie) ouders of naaste verwanten- of hij nu rijk is of arm" (4:135)
 

2. OPRECHTHEID

" Dien Allah en wees oprecht gehoorzaam aan hem" (39:2)

" Het is zeer verfoeilijk in de ogen van Allah dat jullie dingen zeggen die jullie niet doen" (61:3)

" Dus wee degenen die bidden, maar die hun gebeden niet in acht nemen ! Die goed om gezien te worden" (107:4-6)

3. ONBAATZUCHTIGHEID

Jullie zullen geen rechtschapenheid bereiken, tenzij jullie (uit liefdadigheid) weggeven uit wat jullie liefhebben" (3:92)

" En verleen geen gunsten uit winstbejag" (74:6)

4. NEDERIGHEID

" En de dienaren van de Erbarmer (Allah) zijn degenen die de aarde bewandelen in nederigheid" (25:63)

" En draai niet in minachting jouw gelaat van de mensen af, en ga je ook niet te buiten in het land" (31:18)

5. GEDULD

" En Allah heeft de geduldigen lief" (3:146)

" En breng goed nieuws aan de geduldigen, degenen die , wanneer tegenslag hen overvalt, zeggen: " Waarlijk behoren wij aan Allah, en tot hem zullen wij wederkeren" (2:155-156)

6. VERGEVINGSGEZINDHEID

" Vergeef (de mens) en vergeet (hun fouten). Zouden jullie niet graag willen, dat Allah jullie vergeeft? (24:22)

" (De plichtsgetrouwen zijn) degenen die (hun boosheid bedwingen en die mensen vergeven. En Allah heeft degenen die goed doen (aan anderen (lief)" (3:134)

7. ZUIVERHEID EN SCHOONHEID

" Hij die zich (lichamelijk en geestelijk) zuivert is zeker succesvol, en (hij die) de naam van zijn Heer gedenkt, en dan bidt" (87:14-15)

" En reinig jouw kleren, en ga onreinheid uit de weg" (74:4-5)

8. EERLIJKHEID

" En verteer niet onder valse voorwendsels jullie eigendom, en probeer je hiermee ook geen toegang te verschaffen tot de rechters, opdat jullie een deel van het eigendom van de mensen onrechtmatig zullen verteren, terwijl jullie dit weten" (2:188)

9. GOEDHEID EN VRIENDELIJKHEID

" Allah beveelt waarlijk rechtvaardigheid en dat wij goed doen (aan anderen) en dat wij geven aan verwanten" (16:90)

"Doe goed (aan anderen). Allah houdt immers van weldoeners" (2:195)

10. CONSIDERATIE MET EN RESPECT VOOR ANDEREN

" O gelovigen, ga geen andere huizen binnen dan jullie eigen huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en de bewonders hebben begroet…..en wanneer jullie wordt gezegd, Ga terug, gan dan terug" (24:27-28)

" En wanneer jullie worden begroet met een groet, groet dan terug met een betere, of beantwoord hem (op z'n minst met dezelfde termen)" (4:86)

11. BESCHEIDENHEID

" Eet en drink en wees niet spilziek" (7:13)

" En zorg ervoor dat je hand niet geketend is aan je nek (zodat je zuinig bent in je uitgaven), noch zal je hem strekken zover als je kunt (zodat je alles verspilt)" (17:29)


Presentatie ter gelegenheid van Ied Ul Fitr, December 2002

Afvalligheid

Het woord irtidad is van de vorm ifti’al en komt van radd, dat betekent: het terugkeren. Ridda en irtidad betekenen beide: het terugkeren tot de weg, vanwaar men gekomen is. Maar ridda wordt in het bijzonder gebruikt voor het teruggaan tot het ongeloof, terwijl irtidad zowel in deze betekenis als in andere betekenissen wordt gebruikt (R.). De persoon die van de islam tot het ongeloof terugkeert heet murtadd (afvallige). Er heerst over het onderwerp afvalligheid een even groot misverstand als het onderwerp jihad, want zowel onder de moslims als onder de niet-moslims heerst over het algemeen de gedachte dat de islam de afvalligheid met de dood straft. Indien de islam verbiedt iemand het leven te benemen op grond van zijn godsdienst – dit is het grondbeginsel van de islam – dan doet het niets aan de zaak af, of men tot het ongeloof vervalt na moslim te zijn geweest of niet. Voorzover het de heiligheid van het leven betreft, staan de ongelovige (kafir) en de afvallige (murtadd) daarom op één lijn.

De afvalligheid in de Heilige Koran
De Heilige Koran is de hoofdbron van de islamitische wetten en daarom zullen wij deze eerst behandelen. In de eerste plaats vermeldt de Heilige Koran nergens impliciet een murtadd. Irtidad is het uitspreken van ongeloof of het duidelijk loochenen van de islam en niet omdat een persoon die de islam belijdt en zijn mening uit of een handeling verricht die naar de mening van een geleerde of een rechtsgeleerde niet-islamitisch is. Uitschelden van een profeet of oneerbiedigheid tegenover de Heilige Koran wordt dikwijls tot een valse verontschuldiging gemaakt om een persoon als murtadd te behandelen, al verklaart hij ook in de krachtigste bewoordingen dat hij in de Heilige Koran en de Profeet gelooft. In de tweede plaats wordt het algemeen heersende gedachte dat de islam een afvallige ter dood veroordeelt door de Heilige Koran volstrekt niet gestaafd.

Heffeming begint zijn artikel over murtadd in de Encyclopaedia of Islam met de volgende woorden: “In de Heilige Koran wordt de afvallige met straf in het hiernamaals alleen bedreigd”. Er wordt in één van de laat Mekkaanse openbaringen melding gemaakt van irtidad:

“Hij die niet in Allah gelooft na zijn geloof, niet hij die gedwongen wordt, terwijl zijn hart in rust is vanwege het geloof, maar hij die zijn borst opent voor het ongeloof – op hen is de toorn van Allah en zij zullen een zware kastijding hebben” (H.K. 16:106).

De murtadd wordt hier duidelijk met straf in het hiernamaals bedreigd. In latere openbaringen toen de islamitische regering onmiddellijk na de aankomst van de Profeet in Medina gevestigd was, was er niet de minste verandering in deze houding. In één van de vroege Medinese openbaringen wordt melding gemaakt van afvalligheid in verband met de oorlog die de ongelovigen voerden om de moslims met kracht en geweld afvallig te maken.

“En zij zullen niet ophouden u te bestrijden, tot zij u van uw religie doen terugkeren, indien zij het kunnen; en wie uwer van zijn religie terugkeert (yartadda, van irtidad), dan sterft hij, terwijl hij een ongelovige is – dat zijn degenen, van wie de werken in deze wereld en in het hiernamaals niets waard zullen zijn en zij zijn de inwoners van het vuur: daarin zullen zij wonen” 184 (H.K. 2:217).

Indien een persoon afvallig wordt, zal hij dus wegens de slechte daden niet in dit leven, maar in het hiernamaals gestraft worden. De goede daden die hij verricht heeft toen hij nog een moslim was, worden van nul en generlei waarde, als gevolg van de slechte levenswijze die hij heeft aangenomen. Het derde hoofdstuk, dat in het derde jaar na de Hidjra werd geopenbaard, spreekt herhaaldelijk van mensen die tot het ongeloof vervielen nadat zij moslims waren geworden. Hierover is vaak melding gemaakt van hun bestraffing in het hiernamaals:

“Hoe zal Allah mensen leiden, die niet geloofden na hun geloof en nadat zij getuigd hadden, dat de Gezant waarachtig was” (H.K. 3:85);
“Hun vergelding is, dat op hen is de vloek van Allah” (H.K. 3:86);
– “Behalve degenen, die daarna berouw hebben en zich beteren” (H.K. 3:88);
“Degenen die niet geloven na hun geloof, dan in ongeloof toenemen, hun berouw zal niet worden aangenomen” (H.K. 3:89).

————————————————————————
184 In hun ijver om in de Heilige Koran een doodvonnis voor afvalligen te vinden, hebben sommige christelijke schrijvers niet geaarzeld een absoluut verkeerde vertaling te geven van het woord fa-yamut (dan sterft hij) in de zin van: dan wordt hij ter dood gebracht. Fa-yamut is de bedrijvende vorm en yamutu betekent: hij sterft. Het gebruik van dit woord toont duidelijk aan dat afvalligen niet ter dood worden gebracht. Sommige uitleggers hebben een verkeerde gevolgtrekking uit de woorden “wier werken … niets waard zullen zijn” afgeleid. Deze woorden betekenen niet, dat hij als een vogelvrij verklaarde behandeld zal worden. Met zijn “werken” worden de goede daden bedoeld, die hij als moslim heeft gedaan en deze zijn zelfs in dit leven inderdaad niets waard, als men naderhand het ongeloof en slechte gedragingen aanneemt. Goede werken zijn alleen nuttig, indien ze een persoon voortdurend tot betere dingen brengen en in hem het bewustzijn van een hoger leven ontwikkelen. Elders worden de daden van een volk als niets waard vermeld, wanneer zij uitsluitend voor dit leven werken en het hogere veronachtzamen: “Degenen, wier arbeid in het leven van deze wereld verloren is gegaan en zij denken, dat zij bedreven zijn in het handwerk. Dat zijn degenen, die niet in de mededelingen van hun Heer en Zijn ontmoeting geloven; zo worden hun werken nietig en daarom zullen Wij ten dage van de Opstanding geen weegschaal voor hen oprichten” (H.K. 18:104, 105). In dit geval betekent de habt van de werken van dit leven: het nutteloos zijn daarvan, wat het hogere leven betreft.

Het meest overtuigende bewijs dat de dood niet de straf voor afvalligheid was, is vervat in de plannen die de joden opvatten, terwijl zij onder de islamitische regering in Medina leefden:

“En een groep van de volgelingen van het Boek zegt: Belijdt geloof in datgene wat geopenbaard is tot degenen die geloven, in het eerste gedeelte van de dag, en gelooft niet op het einde daarvan” (H.K. 3:71).

Hoe zouden mensen die onder geen islamitische regering leefden, een dergelijk plan opgevat kunnen hebben, – de islam in diskrediet te brengen -, indien afvalligheid met de dood strafbaar was? De Ma’ida is één van de hoofdstukken, die tegen het einde van het leven van de Profeet werden geopenbaard en toch is de murtadd zelfs daar vrij van enige straf in dit leven: “O u, die gelooft! mocht één uwer van zijn religie terugkeren, dan zal Allah mensen brengen, die Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben” (H.K. 5:54). De Heilige Koran maakt geen melding van een doodvonnis voor afvalligen. Een dergelijke vonnis zou ook teniet gedaan worden door de verzen die van afvalligheid melding maken, zoals door de magna charta van de godsdienstvrijheid, het 256 e vers van het tweede hoofdstuk: La ikrana fi-l-din, dat wil zeggen, “Er is geen dwang in de religie”.

Hadith’s over afvalligheid
Laat ons nu de Hadith raadplegen, want op deze bron hebben de Fiqhboeken hun doodvonnis voor afvalligen gebaseerd. De woorden in bepaalde hadith’s hebben ongetwijfeld de weerspiegeling van een later tijdperk. Toch kunnen wij uit zorgvuldige studies concluderen dat afvalligheid niet strafbaar was, tenzij ze met andere omstandigheden gepaard ging die de bestraffing van de overtreders vereisten. Buchari, die ongetwijfeld de zorgvuldigste van alle Hadith-verzamelaars is, is duidelijk over dit punt. Hij heeft twee “boeken” die over de afvalligen handelen:

1. Kitab al-muharibin min ahl al-kufr wa-l-ridda ofwel “Het boek van degenen die (tegen de moslims) oorlog voeren onder de ongelovigen en de afvalligen”
2. Kitab istitaba al-mu’anidin wa-l-murtaddin wa qitalihim ofwel “Het boek van tot het berouw roepen van de vijanden en de afvalligen en het oorlog voeren tegen hen”.

Deze beide opschriften zeggen al genoeg. Het opschrift van het eerste boek toont duidelijk aan dat daarin slechts die afvalligen behandeld worden, die tegen de moslims oorlog voeren. Dat van het tweede verbindt de afvalligen met de vijanden van de islam. Dit is het kardinale punt van de hele zaak waaraan het misverstand toe te schrijven is, namelijk dat er een leer werd geformuleerd die in strijd is met de duidelijke leerstellingen van de Heilige Koran. In de tijd dat er tussen de moslims en de ongelovigen een oorlog aan de gang was, gebeurde het vaak dat een persoon die afvallig werd, tot de vijand overliep en met hem meestreed tegen de moslims. Hij werd als een vijand behandeld, niet omdat hij tot een andere godsdienst overgegaan was, maar omdat hij tot de andere partij was overgelopen. Er waren ook toen stammen die met de moslims niet in oorlog waren en indien een afvallige overliep, werd hij ongemoeid gelaten. Zulke personen worden in de Heilige Koran uitdrukkelijk vermeld:

“Behalve degenen die bij een volk komen, waarmee u een verbond heeft, of die tot u komen, hun harten belettende u te bestrijden, of hun eigen volk te bestrijden; en indien het Allah behaagd had, zou Hij hun macht over u gegeven hebben, opdat zij u zouden hebben bestreden; derhalve, indien zij zich terigtrekken en u niet bestrijden en u de vrede aanbieden, dan heeft Allah u geen weg tegen hen gegeven” (H.K. 4:90).

Het enige, in betrouwbare hadith’s vermelde geval van de bestraffing van afvalligen is die van een groep van de stam van 'Ukul, die de islam aannam en naar Medina ging, maar vond dat zij niet tegen het klimaat van de stad bestand was. Zo zond de Profeet hen naar een plaats buiten Medina, waar de melkgevende kamelen van de staat gehouden werden, zodat zij in de open lucht wonen en van de melk drinken konden. Het ging hun goed totdat zij de hoeder van de kamelen doodde en de dieren wegjoeg. Toen de Profeet daarvan op de hoogte werd gebracht, stuurde hij een groep mensen om hen te vervolgen en werden zij ter dood gebracht 185 (Bu. 56:152).

————————————————————————
185 Er wordt in sommige hadith's gezegd dat zij doodgemarteld werden. Als dit al ooit gebeurde, dan was het slechts als vergelding, omdat vergelding vóór de openbaring van de strafwetten van de islam de heersende regel was. In sommige overleveringen staat dat deze groep van de stam van 'Ukul de hoeder van de kamelen de ogen uitstak en hem op hete stenen wierp om hem een langzame marteldood te laten sterven en dat zij op een dergelijke manier ter dood gebracht werden (Ai. VII, pagina 58). Maar andere ontkennen dat de wet van de vergelding in dit geval toegepast werd. Volgens deze overleveringen zou de Profeet zich voorgenomen hebben, hen op dezelfde wijze dood te martelen als zij de hoeder van de kamelen ter dood hadden gebracht. Maar voordat het doodvonnis werd voltrokken, ontving hij de openbaring die over de bestraffing van zulke overtreders handelde: “De straf van degenen, die oorlog tegen Allah en Zijn Gezant voeren en er naar streven kwaad in het land te stichten, is slechts deze, dat zij gedood of gekruisigd zullen worden of dat hun handen en hun voeten afgehakt zullen worden aan de tegenovergestelde zijden of dat zij gevangen zullen worden gezet” (H.K. 5:33) (IDj-C. VI, pagina 121). De afvalligen worden hier dus vermeld als oorlog te voeren tegen God en Zijn Gezant. De straf wisselt al naar gelang de aard van het misdrijf; het kan zijn doodstraf of zelfs kruisiging, wanneer de schuldige verschrikking in het land heeft verspreid, of het kan slechts gevangenzetting zijn.

De overlevering is duidelijk over het punt dat zij niet vanwege hun afvalligheid ter dood gebracht werden, maar omdat zij de hoeder van de kamelen gedood hadden.

Grote nadruk wordt gelegd op een hadith, die zegt: “Wie zijn godsdienst verandert, doodt hem” (Bu. 88:2). Neemt men echter datgene in aanmerking wat Buchari zelf heeft aangeduid, als hij de afvalligen als strijders beschreef of als hij hun naam met die van de vijanden van de islam verbond, dan is het duidelijk dat slechts die geloofsverzakers bedoeld worden die met de vijanden van de islam heulen en tegen de moslims oorlog voeren. Slechts door de betekenis van de hadith aldus te beperken, kan ze met andere hadith’s of met de in de Heilige Koran neergelegde beginselen overeengebracht worden. Feitelijk zijn de woorden daarvan zo veelomvattend, dat ze iedere geloofsverandering, ieder overgaan van de ene tot enige andere godsdienst in zich opnemen; dus ook een niet-moslim die moslim wordt, of een jood die christen wordt, moet gedood worden. Het is duidelijk dat een dergelijke bewering niet aan de Profeet toegeschreven kan worden. Daarom kan men de hadith niet aannemen, zonder haar betekenis te beperken.

Een andere hadith met betrekking tot hetzelfde onderwerp, gaat nog dieper in op de betekenis van wat hierboven is aangehaald. Er wordt in deze hadith gezegd dat men een moslim slechts in drie gevallen het leven kan benemen. Eén daarvan is: “Hij verzaakt zijn religie en scheidt zich af (altarik) van zijn gemeenschap (li-l-djama’a)” (Bu. 87:6). Volgens een andere redactie luidt ze: “die zijn gemeenschap verlaat (al-mufariq)“. Het zich afscheiden of het verlaten van de gemeenschap, dat hier als een noodzakelijke voorwaarde wordt bijgevoegd, betekent blijkbaar, dat de persoon de moslims verlaat en naar het vijandelijke kamp overloopt. De woorden van de hadith tonen dus aan dat ze betrekking heeft op een oorlogstijd. De afvallige verbeurde zijn leven niet wegens geloofsverandering, maar wegens desertie.

Een voorbeeld van een geloofsverandering komt ook in Buchari voor. “Een Arabier van de woestijn kwam tot Allah's Gezant en nam de islam uit zijn hand aan. Deze Arabier kreeg de volgende dag een koortsaanval, terwijl hij nog in Medina was en kwam bij Allah's Gezant en zei: O Allah's Gezant! geef mij mijn gelofte terug. – Allah's Gezant weigerde. Toen kwam hij weer en zei: Geef mij mijn gelofte terug. – En de Profeet weigerde. Toen kwam hij weer en zei: Geef mij mijn gelofte terug. – De Profeet weigerde weer en de Arabier vertrok” (Bu. 93:48). Deze hadith toont aan dat de man eerst de islam aannam en toen hij de volgende dag koorts kreeg, dacht hij dat het kwam doordat hij moslim was geworden en vroeg de Profeet zijn gelofte in te trekken. Dit was een duidelijk geval van afvalligheid, en toch wordt er nergens verhaald, dat men hem doodde. Integendeel, de hadith zegt, dat hij ongehinderd wegging.

Nog een voorbeeld van een geloofsverandering is die van een christen die moslim werd, toen afvallig werd en tot het christendom overging. Toch werd hij niet ter dood gebracht:

“Anas zegt, dat er een christen was die moslim werd en de Baqara en de Ali ‘Imran (het tweede en derde hoofdstuk van de Heilige Koran) las, en hij trachtte (de Heilige Koran) voor de Profeet te schrijven. Toen ging hij tot het christendom over en hij zei: Mohammed weet niets, behalve wat ik voor hem geschreven heb. – Toen deed Allah hem sterven en zij begroeven hem” (Bu. 61:25).

De hadith zegt verder hoe zijn lichaam door de aarde werd uitgeworpen. Dit was blijkbaar te Medina, na de openbaring van het tweede en derde hoofdstuk van de Heilige Koran, toen er een goed gevestigde islamitische staat was. En toch werd de persoon die afvallig werd, zelfs geen overlast aangedaan, hoewel hij over de Profeet in bewoordingen sprak, die hem buitengewoon veel afbreuk deden, en hem uitgaf voor een bedrieger, die niets wist behalve wat hij (de afvallige) voor hem had geschreven.

Wij hebben al aangetoond dat de Heilige Koran melding maakt van afvalligen die zich bij een stam aansloten, die op vriendschappelijke voet met de moslims leefde en van anderen die zich geheel en al van de oorlog terugtrokken, terwijl zij voor de moslims noch voor hun vijanden partij kozen, en dat hij zegt, dat zij met rust moesten worden gelaten (H.K. 4:90). Al deze gevallen tonen duidelijk aan, dat de hadith's betreffende het doden van geloofsverzakers alleen voor diegenen golden, die tegen de moslims oorlog voerden.

Afvalligheid en de Fiqh
Raadplegen wij de Fiqh, dan zien wij dat de juristen eerst een beginsel vaststellen, die lijnrecht in strijd is met de Heilige Koran, namelijk dat men een persoon het leven kan benemen vanwege zijn afvalligheid. Zo staat er in de Hidaya: “De murtadd (afvallige) zal de islam aangeboden krijgen, ongeacht het feit of hij een vrije man of slaaf is. Indien hij weigert, dan moet hij gedood worden” (H. I, pagina 576). Maar dit beginsel wordt direct daarop tegengesproken, als de afvallige genoemd wordt “een in oorlog zijnde ongelovige (kafir-un harabiyy-un), tot wie de nodiging tot de islam reeds gekomen is” (H. I, pagina 577). Dit toont aan dat de afvallige ook in de Fiqh zijn leven verbeurt, omdat hij als een met de moslims in oorlog zijnde vijand beschouwd wordt. Voor een geloofsverzaakster is de regel vastgesteld dat zij niet ter dood gebracht zal worden, waarvoor het vastgesteld dat zij niet ter dood gebracht zal worden, waarvoor het volgende argument wordt gegeven:

“Onze reden daarvoor is dat de Profeet het doden van vrouwen verbood en omdat vergeldingen (van het geloof of het ongeloof) oorspronkelijk tot het latere verblijf worden uitgesteld doordat het verhaasten er van (in dit leven) wanorde brengt en een afwijking van dit (beginsel) alleen toegestaan is wegens een onmiddellijk onheil, en dat is hirab (oorlog), en dit kan van de vrouwen niet verwacht worden, wegens de ongeschiktheid van hun gestel” (H. I, pagina 577).

De annotateur voegt hieraan toe: “Het doden wegens afvalligheid is verplicht, om het onheil van de oorlog te voorkomen en het is geen straf voor de daad van het ongeloof” (ibid). En verder: “Want enkel ongeloof wettigt het doden van een persoon niet” (ibid). Opgemerkt wordt dat de rechtsgeleerden, evenals in het geval van de oorlog tegen de ongelovigen, in dwaling verkeren en dat er duidelijk een strijd gaande is tussen de beginselen, zoals ze in de Heilige Koran zijn vastgesteld en de misvattingen die, hoe dan ook, in de geest van de rechtsgeleerden zijn binnengedrongen. Het is duidelijk vastgesteld dat de afvallige niet vanwege zijn ongeloof gedood wordt, maar wegens hirab of zijn verkeren in staat van oorlog. Het argument wordt duidelijk gegeven dat het doden vanwege ongeloof in strijd is met de aangenomen beginselen van de islam.

Maar de misvatting is dat de geschiktheid om oorlog te voeren als een oorlogsvoorwaarde wordt beschouwd, wat zeer onlogisch is. Wanneer bedoeld wordt dat de afvallige het vermogen bezit om oorlog te voeren, dan kan zelfs een kind potentieel een harabiyy (een in oorlog zijnde persoon) genoemd worden, omdat hij tot een man zal opgroeien en geschikt zal zijn om oorlog te voeren. Zelfs geloofsverzaaksters kunnen niet uitgezonderd worden, omdat zij ook het vermogen bezitten om oorlog te voeren. De wet van de bestraffing berust niet op vermogens, maar op feiten. Ook de Fiqh erkent dus het beginsel dat men een persoon het leven niet kan benemen vanwege een geloofsverandering en dat de afvallige niet gedood kan worden, tenzij hij in staat van oorlog is. Dat de rechtsgeleerden een vergissing hebben begaan bij het omschrijven van een hirab of een staat van oorlog, is een heel andere zaak.

Belang van het geloof in het hiernamaals

De Heilige Koran kent aan het geloof in het leven na de dood een waarde toe, dat onmiddellijk onder dat van het geloof in God alleen valt. Alle artikelen van het geloof worden heel vaak samengevat als gelijk te staan met geloof in God en het leven na de dood:  

“En er zijn mensen, die zeggen: Wij geloven in Allah en in de jongste dag; – en zij zijn helemaal geen gelovigen” (H.K.2:8); 
“Al wie in Allah en de jongste dag gelooft en goed doet – zij zullen hun beloning van hun Heer hebben” (H.K.2:62). 

 Het openingshoofdstuk van de Heilige Koran, de Fatiha, wordt niet alleen als de kwintessens van de Heilige Koran beschouwd, maar is inderdaad ook het hoofdstuk dat de grootste rol speelt bij het scheppen van een echte islamitische geestesgesteldheid, want de moslim moet het iedere dag in zijn vijf dagelijkse gebeden meer dan dertig keer reciteren. Er wordt in dat hoofdstuk over God gesproken als “Meester van de Dag van de Vergelding” en zo wordt de moslim voortdurend aan de gedachte herinnerd, dat elke daad vergolden zal worden. Deze voortdurende herhaling van de gedachte aan een vergelding van daden prent de geest ongetwijfeld de realiteit in van een leven na de dood, wanneer elke daad haar volle beloning zal vinden. De reden, waarom aan een leven na de dood zo'n grote waarde wordt toegekend, is duidelijk. Hoe groter het geloof aan de goede of slechte gevolgen van een daad is, des te groter wordt de prikkel die de mens tot die daad opwekt of er van weerhoudt. Nu betekent geloof in een leven na de dood, dat elke daad, hoe heimelijk ze ook verricht wordt, vruchten moet afwerpen met als gevolg dat dit geloof zowel de grootste prikkel tot goede en edele daden, als de grootste beteugeling van slechte of onverantwoordelijke daden is. Door een geloof in een leven na de dood wordt dus een diep bewustzijn van de gevolgen van een daad in het leven geroepen, gevolgen die zelfs na de dood moeten komen. Maar meer dan dat zuivert zulk een geloof de motieven, waaruit een daad wordt verricht. Het doet de mens uit het meest onbaatzuchtige motief werken, want hij zoekt geen beloning voor wat hij doet. Hij werkt voor hogere en edelere doeleinden met betrekking tot het leven aan de andere zijde van het graf.

Verband tussen beide levens

De Heilige Koran spreekt over het leven na de dood, als een nieuwe wereld van vooruitgang dat voor de mens wordt geopend, waarbij die van dit leven in het niet verdwijnt, maar toont ook aan dat de grondslag van dat leven wordt gelegd in dit leven van ons op aarde. Het leven in het hiernamaals is geen mysterie aan de andere zijde van het graf; het begint in dit leven. Reeds hier begint voor de goeden het hemelse leven en voor de slechten een leven in de hel, hoewel de beperkingen van dit leven niet gedogen, dat de meeste zich dat andere leven realiseren: “Voorzeker waart gij daaromtrent achteloos, maar nu hebben Wij uw sluier van u afgenomen,  derhalve is uw gezicht heden scherp” (H.K. 50:22). Dit toont aan, dat het  geestelijke leven, dat hier ten gevolge van de stoffelijke beperkingen voor  het menselijk oog verborgen is, bij de Opstanding duidelijk zal worden. Want de menselijke waarneming zal dan helderder zijn, omdat de sluier van stoffelijke beperkingen verwijderd zal zijn. De Heilige Koran spreekt duidelijk van twee paradijzen voor de rechtschapenen en twee kastijdingen voor de slechten en op even duidelijke wijze van een hemelse leven en een leven in de hel, elk hier op aarde beginnende:

– “En voor hem, die vreest voor zijn Heer te staan, zijn twee tuinen” (H.K. 55:46).

– “O ziel, die in rust is! keer tot uw Heer terug, tevreden met Hem, Hem welgevallig; treedt derhalve onder Mijn dienaren binnen en treedt Mijn Paradijs binnen” (H.K. 89:27,30).

– “Neen! Indien u met een zekere kennis geweten had, zou u zekerlijk de hel hebben gezien” (H.K. 102:5, 6).

– “Het is het vuur, dat door Allah is ontstoken, dat boven de harten opstijgt” (H.K. 104:6, 7).

– “En wie in dit leven blind is, zal in het hiernamaals ook blind zijn” (H.K. 17:72).

– “Zulks is de kastijding en de kastijding van het hiernamaals is zeker groter, wisten zij het maar!” (H.K. 68:33). 

Bovenstaande stuk tekst is afkomstig uit het boek ´De Religie van de Islam´ van Maulana Muhammad Ali. Het boek is online beschikbaar in onze bibliotheek.

Financiƫle hulp gevraagd voor onze noodlijdende zusterdjamaat in Berlijn

De Lahore Ahmadiyya Beweging heeft de eerste moskee in Duitsland gebouwd als onderdeel van de AAIIL Berlijn-missie (Berlin-Wilmersdorf moskee). De 'Berlin Mosque' is van groot historisch, maatschappelijk en missionair belang. Onze zusterdjamaat in Berlijn heeft echter financiële hulp nodig. Hazrat Ameer Prof. Dr. Abdul Karim Saeed heeft een internationale oproep gedaan om te helpen.  Bekijk het filmpje hieronder om de oproep van de Ameer te bekijken.
.
De leden van AAIIA kunnen een donatie doen door een vrijwillig bedrag te storten op het rekeningnummer van de AAIIA (
NL39 RABO 0393 7045 05) onder vermelding van 'Donatie Berlin Mosque'. Alle hulp is welkom.

Islam over jihaad, oorlog en terreur

Een visie van de Lahore Ahmadiyya Moslim's
JIHAAD is geen terrorisme, Oorlog is terrorisme

JIHAAD betekent iets fervent nastreven, zich inspannen om iets te bereiken. Allah houdt niet van terrorisme (De Heilige Koran – 2:205), noch van terroristen (5:64).

Over terrorisme (Heilige Koran 2:205): "En wanneer hij zich omkeert en hij loopt in het land voort, opdat hij daarin kwaad zal stichten en het veldgewas en het vee zal vernietigen, en God heeft het kwaadstichten niet lief".

De Heilige Koran dringt er op aan dat wanneer Allah u paleizen op zijn vlakten geeft en huizen, uitgehouwen in de bergen, u geen terrorist moet worden, noch de bevelen van buitensporigen, die de aarde terroriseren, moet opvolgen (7:74; 26:149-152)

JIHAAD is geen heilige oorlog. De Verspreiding van de Islam door dwang is nergens in de Koran terug te vinden. De gedachte aan een jihaad door middel van terrorisme heeft, helaas voor Moslims, zo'n sterke greep op hen. Er is slechts één moslimbeweging in de hele wereld (de Ahmadiyya Beweging), waarin de verwerping van jihaad door middel van terrorisme deel uitmaakt van de religieuze opvattingen. Ahmadies verwerpen deze gevaarlijke doctrine en geloven in een leider die de Islam in vrede en onderdanigheid predikt en die jihaad door middel van geweld verwerpt als middel voor de verspreiding van de Islam.

De leerstellingen van Mirza Ghulaam-Ahmad* zijn, dat jihaad door middel van terrorisme strikt verboden is en dat degene die geweld en terrorisme gebruikt als middel om de Islam te verspreiden een zondaar is voor Allah. Mirza Ghulaam-Ahmad heeft voortdurend gepredikt tegen jihaad door middel van terrorisme. Toen Mirza Ghulaam-Ahmad aan zijn missie begon om de Islam te propageren, kwam hij een van de meest indrukwekkende obstakels tegen, n.l. dat er wereldwijd een stigma op de Islam heerste betreffende de jihaad. Westerse critici beweerden dat de Islam haar volgelingen leert dat zij moeten toegeven aan geweld tegen andersgelovigen, hun een plaats in het paradijs belovend. Tegelijkertijd bekrachtigden sommige Moslim leiders en hun volgelingen exact dezelfde gedachte door hun beweringen en gedragingen.

Als Westerse critici van de Islam de valse gedachte verspreiden dat de Islam een meedogenloze godsdienst is die oorlog en geweld predikt en synoniem is aan zelfmoord en terrorisme, dan zal het gevolg niet zijn dat Moslims de Islam zullen opgeven, maar dat de meerderheid er meer van overtuigd zal raken dat hun godsdienst hen inderdaad leert geweld te gebruiken tegen andersgelovigen.

Iedereen die de Koran en de geschiedenis van de Islam bestudeert, zal zich realiseren dat de term jihaad in de verste verte niet die jihaad is die de Islam ons leert. Dit zijn criminele acties, die naar voren komen door basale woede uitbarstingen of door de ijdele hoop op het bereiken van het paradijs. Onwetende religieuze leiders hebben de massa misleid. Zij hebben hen brute en inhumane daden voorgehouden als te zijn de sleutel tot het paradijs. Het is een schande en spijtig dat wij iemand, die we niet kennen, die geen vijand van ons is en gewoon volgens zijn eigen geloofsovertuiging leeft, te doden en daarmee zijn vrouw tot weduwe maken, zijn kinderen vaderloos en van zijn huis een plaats van rouw. Wordt zoiets ons geleerd in de Koran of de Hadith? Heeft enig Moslim leider daar antwoord op? Onwetenden hebben slechts het woord jihaad gehoord en gebruiken het als een voorwendsel en dekmantel voor het bevredigen van hun eigen egoïstische behoeften, of bezondigen zich aan bloedvergieten puur uit fanatisme en waanzin.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad legde niet alleen de term jihaad uit, maar ook waarom en onder welke omstandigheden de Moslims ten tijde van de Heilige Profeet Mohamed de wapens hadden opgenomen. Mirza Ghulaam-Ahmad schrijft:

"Ik weet zeker dat al het onrechtvaardige moorden de daden zijn van onwetende mannen die hun laagste basale behoeften volgen en er compleet onbewust van zijn wat de redenen en oorzaken waren dat de Islam in haar beginjaren oorlogen moest voeren."

De Koran leert ons dat Moslims vervolging en pijn moeten verdragen(16:110) en anderen zachtaardig moeten uitnodigen voor de waarheid. Wat betreft de Christenen, beveelt de Heilige Koran: "Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en uitnemende vermaning, en redetwist met hen op de beste wijze" (16:125). Beste wijze hier betekent beleefd en op een beschaafde wijze. De waarheid heeft geen geweld nodig om verspreid te worden. Gebruik van geweld bewijst eigenlijk dat je argumenten zwak zijn. God heeft ook aan zijn Heilige Boodschapper geopenbaard: "verdraag geduldig, gelijk de met standvastigheid begaafde apostelen met geduld verdroegen" (46:35), wat betekent dat de Heilige Profeet zulke verdraagzaamheid moet tonen dat het niet minder is dan de totale verdraagzaamheid getoond door alle voorgaande profeten. Toegang tot het paradijs krijgt men door woede te onderdrukken en de mensheid te kunnen vergeven, niet door zelfmoord of martelaarschap. De Koran zegt:

"En gehoorzaam God en zijn Boodschapper, opdat u genade wordt bewezen. En haast u naar de vergiffenis van uw Heer en (naar) een Tuin (het Paradijs), waarvan de uitgestrektheid (als) de hemelen en de aarde is; die is bereid voor degenen die zich (voor het kwaad) behoeden: Degenen die zowel in voor- als tegenspoed (weldadig) uitgeven, en degenen die (hun) woede bedwingen en de mensen begenadigen; en God heeft de weldoeners (van anderen) lief."( 3:131-133)

Hoeveel mensen, inclusief Moslims, weten dat de Heilige Koran van Moslims eist dat zij hun woede moeten onderdrukken en de mensheid moeten kunnen vergeven. Ergens anders in de Koran wordt gezegd over ware gelovigen "en wanneer zij toornig zijn, vergeven zij" (42:37).

De Koran houdt de beginselen van het menselijke bestaan hoog

 • De eenheid van de mens ligt in de eenheid van God Die Rab-b ul 'aalameen is (de Aanmoediger, de Voeder van alle menselijke wezens, ongeacht ras of religie (1:1)).
   
 • De mensheid is één volk (2:213).
   
 • Mensen zijn geschapen tot stammen en gezinnen zodat zij elkaar kennen en begrijpen (49:13).
   
 • Geloof in alle voorgaande Heilige Boeken (2:4).
   
 • Respect voor de oprichters van alle religies (2:285).
   
 • Respect voor alle gebedshuizen (22:40).
   
 • Geen dwang in religie (2:256).

Islam is vrede met god door vrede met en tussen mensen.


* Mirza Gulaam-Ahmad, 1835-1908
Oprichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam