Lahore Ahmadiyya Beweging

Welkom op de website van AAIIA dat onderdeel uitmaakt van de wereldwijde Lahore Ahmadiyya Beweging. De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. 

Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Qoer'aan wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem. 

Ahmadiyya Beweging 
Er gaan veel verhalen rond over de Ahmadiyya Beweging en zijn stichter, Mirza Ghulam Ahmad. Wat klopt er van deze verhalen? Waar staat de Ahmadiyya Beweging echt voor? Wat is het verschil tussen de Lahore en de Qadianie groepering binnnen de Ahmadiyya Beweging? Blader door het menu 'Ahmadiyya' en lees waar de beweging daadwerkelijk voor staat. Zie de menubalk bovenaan de website.

Mediatheek
Bezoek onze mediatheek en verrijk uzelf met waardevolle kennis in de vorm van boeken, artikelen en documentaires.  Deze geven over het algemeen inzicht in de diepere betekenis van de religie van de Islam. Of lees de Koran met voetnoten en uitleg.

Feedback
Mocht u een woord aan het bestuur of de webmaster willen richten dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij kijken uit naar uw feedback.

Islam biedt een oplossing voor grote wereldproblemen

De islam verdient de aandacht van iedere denker, niet alleen omdat hij de meest beschaafde en de grootste geestelijke macht ter wereld is, maar ook omdat hij een oplossing voor de allergrootste problemen biedt, waarmee de mensheid zich tegenwoordig geconfronteerd ziet.

Het materialisme dat in moderne tijden het ideaal van de mensheid is geworden, kan nooit leiden tot vrede en onderling vertrouwen onder de volkeren van de wereld. Het is andere religiën niet gelukt om het rassen- en kleurvooroordeel weg te nemen. De islam is de enige macht die er al in geslaagd is die verschillen teniet te doen en alleen door de islam kan dit grote probleem van de moderne wereld worden opgelost. De islam is een internationale godsdienst en slechts voor het grootse internationale ideaal van de islam, het ideaal van de gelijkheid en eenheid van het menselijke ras, kan de vloek van het nationalisme, dat voor de beroeringen van de oude en moderne wereld aansprakelijk was en is, worden weggevaagd.

Maar zelfs binnen de grenzen van een volk of land kan er geen vrede zijn, zolang er geen goede oplossing wordt gevonden voor de grote problemen met betrekking tot het vermogen en de sekse. Europa is wat betreft het vermogensprobleem, tot beide uitersten vervallen: tot het kapitalisme en het Bolsjewisme. De neiging bestaat om het vermogen van de grote kapitalisten samen te trekken en daardoor de luie en de ijverige op één hoogte te brengen. De islam biedt de juiste oplossing door de arbeider het loon voor zijn arbeid te verzekeren, groot of klein, al naar gelang de innerlijke waarde van het werk en ook door de arme een aandeel in het vermogen van de rijke toe te kennen. Terwijl de eigendomsrechten volledig gehandhaafd worden, wordt er dus een regeling getroffen die leidt tot een nivellering, door een deel van het vermogen van de rijken te nemen en het onder de armen uit te delen, volgens het beginsel van de zakaat en ook door een min of meer gelijke verdeling van eigendom onder erfgenamen na de dood van de  eigenaar. Dat stelt H.A.R. Gibb vóór het slot van Whither Islam:

“In de westelijke wereld bewaart de islam nog altijd het evenwicht tussen overdreven tegenstellingen. Aangezien hij evenzeer tegen de anarchie van het Europese nationalisme als tegen de organisatie van het Russische communisme is, is hij nog niet bezweken voor die kwelling van de economische kant van het leven, welke kenmerkend is zowel voor tegenwoordig Europa als voor tegenwoordig Rusland. Zijn sociale zedenleer is bewonderenswaardig opgesomd door prof.
Massignon:

‘De islam heeft de verdienste, de gelijkheidsgedachte voor te staan, dat iedere burger een tiende tot de geldmiddelen van de gemeenschap bijdraagt; hij staat vijandig tegenover onbeperkte wisseling, tegenover bankkapitaal, staatsleningen, indirecte belastingen op noodzakelijke voorwerpen, maar houdt zich aan de rechten van de vader en de echtgenoot, aan het privaatbezit en aan handelskapitaal’. Ook hier houdt hij het midden tussen de leer van het bourgeois-kapitalisme en het Bolsjewistisch communisme”
(pagina’s 378-379).

Hetzelfde geldt voor het seksuele vraagstuk: de oplossing die de islam biedt, is de enige waarborg voor een definitieve vrede binnen het gezin. Er is geen sprake van de vrije liefde die alle banden van de sociale verhoudingen losmaakt. Noch is er sprake van een onbreekbare band tussen man en vrouw, die menig huis in een ware hel verandert. En door deze en honderd andere vraagstukken op te lossen, kan de islam, zoals alleen zijn naam al aanduidt, het menselijke ras ware vrede brengen.

Bovenstaande stuk tekst is afkomstig uit het boek ´De Religie van de Islam´ van Maulana Muhammad Ali. Het boek is online beschikbaar in onze bibliotheek.

Islam, de religie van de mensheid

In het boek, Islam – de religie van de mensheid, geeft de auteur (Maulana Muhammad Ali) in korte hoofdstukjes de essentie van de Islam weer, zoals dat in de Koran aan de Heilige Profeet Mohammed (vzmh) geopenbaard is. Hij benadrukt het universeel karakter van deze religie. Verder laat Maulana Muhammad Ali in een helder betoog zien hoe de Koran op een zeer rationele wijze de verhouding van de gelovige tot zijn Schepper en tot zijn medemens ( in de ruimste zin des woords) regelt. Ook andere essentiële zaken zoals bijvoorbeeld het leven na de dood, het geloof in engelen en duivels, de positie van de vrouw, worden toegelicht aan de hand van de Koran en de Hadies. 

Het Gezin

Het gezin is de basis van de samenleving. Het algehele geluk van de mensen onder normale omstandigheden wordt bepaald door het geluk binnen het gezin, en de stabiliteit en beschaving binnen het gezin is een index van de stabiliteit en beschaving binnen een samenleving.

Echter heeft het materialisme de laatste decennia de controle, die de religie op de samenleving uitoefent, steeds meer opzij gezet en lossere idealen veroorzaakt betreffende de relatie tussen man en vrouw. Het resultaat is dat vele samenlevingen nu neigen naar 'vrije liefde' en het huwelijk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, omdat het zekere verantwoordelijkheden met zich meebrengt naar de twee partners toe. 'Vrije liefde' maakt ieder van de partners egoistisch, omdat de man en de vrouw – hoewel ze elkaars partners worden in de plezierige kanten van het leven – elkaar op ieder moment kunnen verlaten en de ander aan zijn of haar lot overlaten, zodra hij of zij dat wil. Dit zou de partners kunnen beletten om een langdurige relatie, een gezamenlijk huis, een gezin met kinderen, etc. op te bouwen.

Onderlinge liefde tussen man en vrouw – een liefde die niet gebaseerd is op kortstondige passie, maar op een levenslange band – en de liefde voor de kinderen, leiden tot een hoge ontwikkeling van de gevoelens van onderlinge liefde binnen de samenleving. Het gezin is in feite de eerste leerschool van liefde en dienstverlening. Hier vindt men echt plezier in het zwoegen omwille van het welzijn van gezinsleden, en zo wordt het gevoel voor dienstverlening aan anderen ontwikkeld en verbreed.

Het huwelijk wordt dus in de Islam beschouwd als een manier om de mens moreel te verheffen, een manier om die gevoelens van liefde en dienstverlening aan te kweken, die de trots zijn van de mensheid. Daarom is gehuwd zijn de normale conditie die de Islam voorschrijft voor iedere volwassen man en vrouw.

De taken van de man en de vrouw in het gezin verschillen van elkaar en aan ieder wordt datgene opgelegd dat het best bij hem of haar past. In het algemeen is de man fysiek sterker dan de vrouw, en de vrouw is over het algemeen beter ontwikkeld als het gaat om gevoelens van liefde en affectie. Zodoende is zij beter geschikt om kinderen op te voeden en als manager van het huishouden te fungeren. Dit is een algemene regel; man en vrouw kunnen zelf onderling de taken binnen het gezin verdelen, zolang alle verantwoordelijkheden vervuld worden.

Kinderen die in een 'normaal' gezin opgroeien, zullen leren van de verschillende karaktereigenschappen van hun moeder en hun vader, en zodoende hun eigen karakter ontwikkelen. Iets opbouwen – een huis, een langdurige liefdesband, kinderen met een goed karakter, etc. – behoeft toewijding, en dit kan alleen worden bereikt in een langdurige relatie waarin bepaalde maatregelen zijn genomen (een huwelijkscontract) die de partners aanmoedigen om zo lang mogelijk samen te blijven, ook in moeilijke tijden.

"Onze Heer, schenk ons in onze echtgenotes en ons nageslacht de vreugde van onze ogen, en maak ons tot leiders voor degenen die zich hoeden voor het kwaad." (Koran 25:74)

 


Bron: De Nieuwe Wereldorde (Maulana Muhammad Ali)

Institute for Islamic Studies and Publications
Paramaribo, Suriname, S.A.
info@ivisep.org
www.ivisep.org/magazines.htm

Eid-ul-Adha Dinsdag 21 augustus 2018

Beste leden en  sympathisanten van de AAIIA,
.
Hierbij nodigen wij U uit voor de Eid-ul-Adha namaaz op dinsdag 21 augustus 2018. De namaaz begint om 10:00 uur. Wij verzoeken u om op tijd aanwezig te zijn om uw Zakat en/of Gairat te voldoen, zodat wij  op tijd met de namaaz kunnen beginnen. Wij stellen het zeer op prijs als u siernie meeneemt.

Allah zegt in de Heilige Koran: "O jullie die geloven, wanneer de oproep klinkt voor het gebed op vrijdag, haast jullie dan Allah te gedenken en stop met zaken doen. Dat is beter voor jullie, als jullie dit weten. (Surah Al- Djoemah hfdst. 62 vers 9.)
 

Wij lezen ook iedere vrijdag het djoema gebed in onze moskee van 14:00 tot 15:00 uur. Vaak hoort daar ook een interessante lezing van onze imam bij. U bent van harte welom.

Wassalaam,

Namens het bestuur,

De voorzitter,
Rafi Kalloe

Eid Milan 2018

Zondag 24 juni zal de Eid Milan plaatsvinden in Den Haag. U en uw familie zijn van harte uitgenodigd om samen met de andere djamaat-leden de afsluiting van de maand Ramadan te vieren. Bekijk de flyer voor meer informatie. 

De Beloofde Messias

De heilige geschriften van hindoes, christenen en moslims verwijzen zowel naar een verdorven tijd als naar de komst van een grote hervormer, die de situatie met krachtige hand zal leiden. In de hindoese sjastra's wordt hij Nisjalank of Kalki Autar genoemd en in de heilige geschriften van de sikhs noemt men hem Mahdi Mir. De christenen noemen zijn komst de wederkomst van Christus en de moslims geven hem de naam Imaam Mahdi en Beloofde Messias.
.
Deze profetie is in vervulling gegaan in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad. Bezoek onze bibliotheek en lees de boeken en artikelen met uitleg over de komst van de beloofde messias welke verwacht wordt in alle Religiën. 

Eid-Ul-Fitre Vrijdag 15 Juni

Beste leden,
.
Het bestuur nodigt u en uw familieleden uit om het einde van de maand Ramadan te vieren. Vrijdag 15 Juni is het EID-UL FITRE. U bent welkom in de moskee van de AAIIA  aan het Oeverpad 300, 1068PJ in Amsterdam. De zaal is open van 9:00 tot 14:00 uur. De namaaz begint om 10:00 uur.
.
Wij hopen u op deze dag te mogen begroeten.

.
Namens het bestuur,
.

Rafi Kalloe
Voorzitter AAIIA