Hervormerschap in de Islam

Om een zeer belangrijke taak te volbrengen zouden er van tijd tot tijd onder de moslims moedjaddids (vernieuwers) opstaan. God had daartoe het bevel uitgevaardigd, hetgeen duidelijk vermeld wordt door de Heilige Profeet. Aboe Dawoed, het meest authentieke boek van de hadies, na Al-Boechari en Al-Moeslim, maakt dan ook gewag van het volgende (in vertaalde vorm):'Waarlijk, Allah zal voor deze gemeenschap (van moslims) in het begin van iedere eeuw (hidjra) iemand doen opstaan, die hun godsdienst zal hervormen.
.

Lees verder »

Islam biedt een oplossing voor grote wereldproblemen

De islam verdient de aandacht van iedere denker, niet alleen omdat hij de meest beschaafde en de grootste geestelijke macht ter wereld is, maar ook omdat hij een oplossing voor de allergrootste problemen biedt, waarmee de mensheid zich tegenwoordig geconfronteerd ziet.

Het materialisme dat in moderne tijden het ideaal van de mensheid is geworden, kan nooit leiden tot vrede en onderling vertrouwen onder de volkeren van de wereld. Het is andere religiën niet gelukt om het rassen- en kleurvooroordeel weg te nemen. De islam is de enige macht die er al in geslaagd is die verschillen teniet te doen en alleen door de islam kan dit grote probleem van de moderne wereld worden opgelost. De islam is een internationale godsdienst en slechts voor het grootse internationale ideaal van de islam, het ideaal van de gelijkheid en eenheid van het menselijke ras, kan de vloek van het nationalisme, dat voor de beroeringen van de oude en moderne wereld aansprakelijk was en is, worden weggevaagd.

Maar zelfs binnen de grenzen van een volk of land kan er geen vrede zijn, zolang er geen goede oplossing wordt gevonden voor de grote problemen met betrekking tot het vermogen en de sekse. Europa is wat betreft het vermogensprobleem, tot beide uitersten vervallen: tot het kapitalisme en het Bolsjewisme. De neiging bestaat om het vermogen van de grote kapitalisten samen te trekken en daardoor de luie en de ijverige op één hoogte te brengen. De islam biedt de juiste oplossing door de arbeider het loon voor zijn arbeid te verzekeren, groot of klein, al naar gelang de innerlijke waarde van het werk en ook door de arme een aandeel in het vermogen van de rijke toe te kennen. Terwijl de eigendomsrechten volledig gehandhaafd worden, wordt er dus een regeling getroffen die leidt tot een nivellering, door een deel van het vermogen van de rijken te nemen en het onder de armen uit te delen, volgens het beginsel van de zakaat en ook door een min of meer gelijke verdeling van eigendom onder erfgenamen na de dood van de  eigenaar. Dat stelt H.A.R. Gibb vóór het slot van Whither Islam:

“In de westelijke wereld bewaart de islam nog altijd het evenwicht tussen overdreven tegenstellingen. Aangezien hij evenzeer tegen de anarchie van het Europese nationalisme als tegen de organisatie van het Russische communisme is, is hij nog niet bezweken voor die kwelling van de economische kant van het leven, welke kenmerkend is zowel voor tegenwoordig Europa als voor tegenwoordig Rusland. Zijn sociale zedenleer is bewonderenswaardig opgesomd door prof.
Massignon:

‘De islam heeft de verdienste, de gelijkheidsgedachte voor te staan, dat iedere burger een tiende tot de geldmiddelen van de gemeenschap bijdraagt; hij staat vijandig tegenover onbeperkte wisseling, tegenover bankkapitaal, staatsleningen, indirecte belastingen op noodzakelijke voorwerpen, maar houdt zich aan de rechten van de vader en de echtgenoot, aan het privaatbezit en aan handelskapitaal’. Ook hier houdt hij het midden tussen de leer van het bourgeois-kapitalisme en het Bolsjewistisch communisme”
(pagina’s 378-379).

Hetzelfde geldt voor het seksuele vraagstuk: de oplossing die de islam biedt, is de enige waarborg voor een definitieve vrede binnen het gezin. Er is geen sprake van de vrije liefde die alle banden van de sociale verhoudingen losmaakt. Noch is er sprake van een onbreekbare band tussen man en vrouw, die menig huis in een ware hel verandert. En door deze en honderd andere vraagstukken op te lossen, kan de islam, zoals alleen zijn naam al aanduidt, het menselijke ras ware vrede brengen.

Bovenstaande stuk tekst is afkomstig uit het boek ´De Religie van de Islam´ van Maulana Muhammad Ali. Het boek is online beschikbaar in onze bibliotheek.

Islam en Wetenschap

IVISEP heeft in samenwerking met Al-Khemia 25 zeer informatieve artikelen gepubliceerd m.b.t. Islam en wetenschap.
.

De lijst met wetenschappelijke prestaties uit de "gouden eeuwen" (800-1600 CE) van de islam is lang. Maar deze vind je niet terug in onze schoolboeken of zelfs moskeeën. De universiteit, lagere school, vulpen, koffie, bestek, mechanica, chirurgie, chemie, ziekenhuizen, optiek, asfalt, zijn maar enkele uitvindingen van moslim wetenschappers.
.

Om deze islamitische wetenschappelijke prestaties te belichten, is de organisatie 'Al-Khemia' gestart met een tentoonstelling 'Islam en de Wetenschap'. Deze is op 28 februari jl. geopend in de Nasir Moskee aan de Ephraimszegenweg (Suriname). Het doel is om moslims, van alle leeftijden, verloren of vergeten kennis bij te brengen, hun rol in de maatschappij te versterken en hun zelfbeeld te verbeteren. De tentoonstelling gaat om de 2 weken naar een andere moskee (in Suriname).
.

Islamitische wetenschap maakt een directe band tussen ontwikkeling en ethiek. Alle kennis is vrij en moet ten goede komen van de mensheid. Er waren in de Islamitische Gouden Eeuw geen patenten en auteursrechten.
.

Islamitische wetenschappers werden 'al-khemia' genoemd, hetgeen betekent 'zij die verbetering brengen'. Dit woord is later veranderd naar 'chemie' in het westen, omdat de vader van de wetenschappelijke methodiek (Jabar ibn Hayan, 721-803 CE) ook de uitvinder was van de moderne chemie.
.

De artikelen zijn toegevoegd aan de bibliotheek van aaiia.nl in het onderdeel Wetenschap.

Lahore Ahmadiyya Beweging

Welkom op de website van AAIIA dat onderdeel uitmaakt van de wereldwijde Lahore Ahmadiyya Beweging. De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. 

Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Qoer'aan wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem. 

Ahmadiyya Beweging 
Er gaan veel verhalen rond over de Ahmadiyya Beweging en zijn stichter, Mirza Ghulam Ahmad. Wat berust op de waarheid? Wat zijn hun principes? Wat is het verschil tussen de Lahore en de Qadianie groepering binnnen de Ahmadiyya Beweging? Blader door het menu 'Ahmadiyya' en lees waar de beweging daadwerkelijk voor staat. Zie de menubalk bovenaan de website.

Mediatheek
Bezoek ons mediatheek en verrijk uzelf met de beschikbare boeken, artikelen en documentaires.  Deze geven over het algemeen inzicht in de diepere betekenis van de religie van de Islam. Of lees de Koran met voetnoten en uitleg.

Feedback
Mocht u een woord aan het bestuur of de webmaster willen richten dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij kijken uit naar uw feedback.

Dienstverlening bij overlijden

Aan onze zeer geachte leden. Het bestuur van A.A.I.I.A. brengt het volgende onder uw aandacht.
.
Ingeval van overlijden van een familielid staan wij als djamaat, samen met onze imam, pal naast U . Niet alleen om u te troosten maar ook om de noodzakelijke rituelen te verrichten die met het overlijden van uw familielid gepaard gaan. Daarmee bedoelen wij het verrichten van de rituele lijkbewassing (ghusul) door onze imam, die voorts ook het djanaza gebed verricht en ook de nodige thakriers na de begrafenis verzorgt. Voor de rituele lijkbewassing zijn er 4 personen extra benodigd uit de eigen familie van de overledene. 
 
Als djamaat voelen wij ons verplicht om u ingeval van overlijden van een familielid bij te staan en daarbij al hetgene te doen wat in ons vermogen ligt. In de afgelopen periode hebben we dat in de praktijk al bewezen. Ook indien er binnen uw eigen familie geen personen beschikbaar zijn om de imam te assisteren bij het verrichten van de ghusul voor de overledene, zal onze imam zijn uiterste best doen om binnen zijn eigen relatiekring op zoek te gaan naar deze personen. Wij vragen echter graag uw begrip voor het feit dat in het kader van onze hulpverlening aan u kosten moeten worden gemaakt, die wij niet uit onze normale exploitatie kunnen dekken (o.m. door lage contributie). Zo dienen er bijv. een scala aan artikelen te worden aangeschaft die benodigd zijn voor het verrichten van de ghusul. Behalve de imam dienen ook de personen die door deze worden aangetrokken om te assisteren bij de ghusul voor de overledene een vergoeding te krijgen voor de door hen gemaakte kosten en een redelijke compensatie voor hun inspanningen. Er moet vaak van de ene naar de andere stad worden gereisd. Als djamaat zijn we al deze personen inclusief onze imam zeer dankbaar voor het werk dat door hen wordt verricht, een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten en een geringe financiële tegemoetkoming mag er ook tegenover staan. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat deze personen allen hun eigen bezigheden hebben en niet in loondienst van de djamaat zijn. Gezien het korte tijdsbestek waarin ze in actie moeten komen, moeten zij vaak hun eigen afspraken en bezigheden aan de kant schuiven. 

Naar onze mening moeten wij deze aangelegenheid op een openhartige en transparante wijze met onze leden bespreken zodat hierover geen onduidelijkheden en/of misverstanden ontstaan.

Het bestuur komt tot het volgende basis-tarief voor het verrichten van de ghusul en de djanaza.

Leden Euro 370,-
Niet-leden Euro 500,-

Bij dit tarief wordt ervan uitgegaan dat – er binnen de familie van de overledene 4 personen ter beschikking worden gesteld om te assisteren bij het verrichten van de ghusul. Indien wij moeten zorgen voor deze personen – en wij daartoe ook in staat blijken te zijn – zijn we helaas genoodzaakt om per aangetrokken persoon een bedrag van 75 Euro extra in rekening te brengen.

– de familie in overleg met onze imam zelf zorgt voor de aanschaf van de artikelen die benodigd zijn voor het verrichten van de ghusul. Desgewenst kunnen wij deze artikelen ook leveren tegen kostprijs. De huidige aanschafkosten bedragen € 70,-

Aanspreekpunt bij overlijden: Dennis Muradin/Henk Nassier (voorzitter) Telefoon: Dennis 020-770 43 32/06-42 05 57 82. Voorzitter: 06 1992 9448

Het verschuldigde bedrag dient op dezelfde dag via een spoed-betaling te worden overgemaakt op de bankrekening van A.A.I.I.A. bij de Rabobank onder het nummer NL RABO 039 37 04 505 of diezelfde dag in contanten worden voldaan bij de imam.

N.B. Voor de takrier en andere diensten bij u thuis na het overlijden dient u apart met onze imam afspraken te maken.

Wat betekent ‘Rabb’ (Heer)?

Reza Ghafoerkhan geeft een lezing over het woord 'Rabb' dat zich in het Nederlands eigenlijk niet goed laat vertalen. Er is geen goede synoniem. Het woord 'Rabb' wordt normaliter vertaald naar 'Heer' maar heeft dus een veel bredere betekenis. Bekijk de video om te begrijpen wat de bredere en daadwerkelijke betekenis is van het woord 'Rabb'.

De leeftijd van Aisja ten tijde van haar huwelijk

Er heerst een groot misverstand over de leeftijd van Aisja ten tijde van haar huwelijk met de profeet Mohammed (vzmh). Het misverstand is zo wijd verspreid en diepgeworteld dat moslims zelf het huwelijk van de profeet met de 6 of 9 jarige Aisja rechtvaardigen. Wij presenteren u graag 2 artikelen waarin dit wordt tegengesproken o.b.v. duidelijke bewijzen. Zodat dit misverstand uit de wereld wordt geholpen. Het eerste artikel is geschreven door Dr. Zahid Aziz en een tweede artikel (engels) dat beschikbaar is op aaiil.org.