Al-Fatihah (De Opening)

De tihah ofwel de Opening staat bekend onder diverse andere namen. In de Qoer-ān zelf (15: 87) wordt gesproken van de Zeven vaakherhaalde Verzen, omdat haar zeven verzen zeer regelmatig door iedere moeslim in zijn gebeden herhaald worden. In een uitspraak van de Heilige Profeet (s.a.w.) wordt gesproken van de Fātihat al-Kitāofwel de Opening van het Boek. Hierin wordt gezegd dat "geen gebed cpmpleet is zonder het voordragen van Fātihat al-Kitāb" (B. 10:95).
.

Lees verder »

De Beloofde Messias

De heilige geschriften van hindoes, christenen en moslims verwijzen zowel naar een verdorven tijd als naar de komst van een grote hervormer, die de situatie met krachtige hand zal leiden. In de hindoese sjastra's wordt hij Nisjalank of Kalki Autar genoemd en in de heilige geschriften van de sikhs noemt men hem Mahdi Mir. De christenen noemen zijn komst de wederkomst van Christus en de moslims geven hem de naam Imaam Mahdi en Beloofde Messias.
.
Deze profetie is in vervulling gegaan in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad. Bezoek ons bibliotheek en lees de boeken en artikelen met uitleg over de komst van de beloofde messias welke verwacht wordt in alle Religiën. 

Sierat-oen Nabie programma in Moskee gaat niet door

Beste Leden,
.
Het Sierat-oen Nabie programma dat gepland stond op 30 november gaat helaas niet door. Dit heeft o.a. te maken met de overdracht van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur en de werkzaamheden die daarbij komen kijken. Excuses voor het ongemak en uiteraard ontvangen wij u graag bij een volgende gelegenheid. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.

Maulana Muhammad Ali

De maand Oktober 2017 markeert het 66e jaar sinds het overlijden van Maulana Muhammad Ali. Het is zeker de moeite waard om stil te staan bij de verdediger van de Islam zoals hij bekend staat. Klik hier voor een uitgebreid artikel over het leven van Maulana Muhammad Ali, zijn drijfveren en resultaten.

Verkiezingen nieuw bestuur AAIIA (Zondag 12 november)

Beste Leden,
.
In het kader van de aanstaande verkiezingen op 12 november voor een nieuw bestuur van onze vereniging werd op de sluitingsdatum voor de indiening van kandidatenlijsten t.w. 28 oktober jl. slechts één kandidatenlijst ontvangen. De namen van de kandidaten volgen hieronder:

Rafie Kalloe (voorzitter)
Machmood Bakridi (1e secretaris)
Nawiez Sheikkariem (1e penningmeester) 
M.J. (Azam) Leakat
F.A. (Faizel) Muradin 
E.H.H. (Eugene) Lalmohamed
R.A. (Roy) Ramdjan
S. (Shieda) Jahangier
F.W. (John) Jubithana

De verkiezing wordt gehouden op zondag 12 november a.s. in onze moskee aan de Oeverpad 300 en begint om 15:00 uur. 

Namens het bestuur,

Henk Nassier
(Voorzitter AAIIA)

Het Gezin

Het gezin is de basis van de samenleving. Het algehele geluk van de mensen onder normale omstandigheden wordt bepaald door het geluk binnen het gezin, en de stabiliteit en beschaving binnen het gezin is een index van de stabiliteit en beschaving binnen een samenleving.

Echter heeft het materialisme de laatste decennia de controle, die de religie op de samenleving uitoefent, steeds meer opzij gezet en lossere idealen veroorzaakt betreffende de relatie tussen man en vrouw. Het resultaat is dat vele samenlevingen nu neigen naar 'vrije liefde' en het huwelijk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, omdat het zekere verantwoordelijkheden met zich meebrengt naar de twee partners toe. 'Vrije liefde' maakt ieder van de partners egoistisch, omdat de man en de vrouw – hoewel ze elkaars partners worden in de plezierige kanten van het leven – elkaar op ieder moment kunnen verlaten en de ander aan zijn of haar lot overlaten, zodra hij of zij dat wil. Dit zou de partners kunnen beletten om een langdurige relatie, een gezamenlijk huis, een gezin met kinderen, etc. op te bouwen.

Onderlinge liefde tussen man en vrouw – een liefde die niet gebaseerd is op kortstondige passie, maar op een levenslange band – en de liefde voor de kinderen, leiden tot een hoge ontwikkeling van de gevoelens van onderlinge liefde binnen de samenleving. Het gezin is in feite de eerste leerschool van liefde en dienstverlening. Hier vindt men echt plezier in het zwoegen omwille van het welzijn van gezinsleden, en zo wordt het gevoel voor dienstverlening aan anderen ontwikkeld en verbreed.

Het huwelijk wordt dus in de Islam beschouwd als een manier om de mens moreel te verheffen, een manier om die gevoelens van liefde en dienstverlening aan te kweken, die de trots zijn van de mensheid. Daarom is gehuwd zijn de normale conditie die de Islam voorschrijft voor iedere volwassen man en vrouw.

De taken van de man en de vrouw in het gezin verschillen van elkaar en aan ieder wordt datgene opgelegd dat het best bij hem of haar past. In het algemeen is de man fysiek sterker dan de vrouw, en de vrouw is over het algemeen beter ontwikkeld als het gaat om gevoelens van liefde en affectie. Zodoende is zij beter geschikt om kinderen op te voeden en als manager van het huishouden te fungeren. Dit is een algemene regel; man en vrouw kunnen zelf onderling de taken binnen het gezin verdelen, zolang alle verantwoordelijkheden vervuld worden.

Kinderen die in een 'normaal' gezin opgroeien, zullen leren van de verschillende karaktereigenschappen van hun moeder en hun vader, en zodoende hun eigen karakter ontwikkelen. Iets opbouwen – een huis, een langdurige liefdesband, kinderen met een goed karakter, etc. – behoeft toewijding, en dit kan alleen worden bereikt in een langdurige relatie waarin bepaalde maatregelen zijn genomen (een huwelijkscontract) die de partners aanmoedigen om zo lang mogelijk samen te blijven, ook in moeilijke tijden.

"Onze Heer, schenk ons in onze echtgenotes en ons nageslacht de vreugde van onze ogen, en maak ons tot leiders voor degenen die zich hoeden voor het kwaad." (Koran 25:74)

 


Bron: De Nieuwe Wereldorde (Maulana Muhammad Ali)

Institute for Islamic Studies and Publications
Paramaribo, Suriname, S.A.
info@ivisep.org
www.ivisep.org/magazines.htm

Hervormerschap in de Islam

Om een zeer belangrijke taak te volbrengen zouden er van tijd tot tijd onder de moslims moedjaddids (vernieuwers) opstaan. God had daartoe het bevel uitgevaardigd, hetgeen duidelijk vermeld wordt door de Heilige Profeet. Aboe Dawoed, het meest authentieke boek van de hadies, na Al-Boechari en Al-Moeslim, maakt dan ook gewag van het volgende (in vertaalde vorm):'Waarlijk, Allah zal voor deze gemeenschap (van moslims) in het begin van iedere eeuw (hidjra) iemand doen opstaan, die hun godsdienst zal hervormen.
.

Lees verder »

Islam biedt een oplossing voor grote wereldproblemen

De islam verdient de aandacht van iedere denker, niet alleen omdat hij de meest beschaafde en de grootste geestelijke macht ter wereld is, maar ook omdat hij een oplossing voor de allergrootste problemen biedt, waarmee de mensheid zich tegenwoordig geconfronteerd ziet.

Het materialisme dat in moderne tijden het ideaal van de mensheid is geworden, kan nooit leiden tot vrede en onderling vertrouwen onder de volkeren van de wereld. Het is andere religiën niet gelukt om het rassen- en kleurvooroordeel weg te nemen. De islam is de enige macht die er al in geslaagd is die verschillen teniet te doen en alleen door de islam kan dit grote probleem van de moderne wereld worden opgelost. De islam is een internationale godsdienst en slechts voor het grootse internationale ideaal van de islam, het ideaal van de gelijkheid en eenheid van het menselijke ras, kan de vloek van het nationalisme, dat voor de beroeringen van de oude en moderne wereld aansprakelijk was en is, worden weggevaagd.

Maar zelfs binnen de grenzen van een volk of land kan er geen vrede zijn, zolang er geen goede oplossing wordt gevonden voor de grote problemen met betrekking tot het vermogen en de sekse. Europa is wat betreft het vermogensprobleem, tot beide uitersten vervallen: tot het kapitalisme en het Bolsjewisme. De neiging bestaat om het vermogen van de grote kapitalisten samen te trekken en daardoor de luie en de ijverige op één hoogte te brengen. De islam biedt de juiste oplossing door de arbeider het loon voor zijn arbeid te verzekeren, groot of klein, al naar gelang de innerlijke waarde van het werk en ook door de arme een aandeel in het vermogen van de rijke toe te kennen. Terwijl de eigendomsrechten volledig gehandhaafd worden, wordt er dus een regeling getroffen die leidt tot een nivellering, door een deel van het vermogen van de rijken te nemen en het onder de armen uit te delen, volgens het beginsel van de zakaat en ook door een min of meer gelijke verdeling van eigendom onder erfgenamen na de dood van de  eigenaar. Dat stelt H.A.R. Gibb vóór het slot van Whither Islam:

“In de westelijke wereld bewaart de islam nog altijd het evenwicht tussen overdreven tegenstellingen. Aangezien hij evenzeer tegen de anarchie van het Europese nationalisme als tegen de organisatie van het Russische communisme is, is hij nog niet bezweken voor die kwelling van de economische kant van het leven, welke kenmerkend is zowel voor tegenwoordig Europa als voor tegenwoordig Rusland. Zijn sociale zedenleer is bewonderenswaardig opgesomd door prof.
Massignon:

‘De islam heeft de verdienste, de gelijkheidsgedachte voor te staan, dat iedere burger een tiende tot de geldmiddelen van de gemeenschap bijdraagt; hij staat vijandig tegenover onbeperkte wisseling, tegenover bankkapitaal, staatsleningen, indirecte belastingen op noodzakelijke voorwerpen, maar houdt zich aan de rechten van de vader en de echtgenoot, aan het privaatbezit en aan handelskapitaal’. Ook hier houdt hij het midden tussen de leer van het bourgeois-kapitalisme en het Bolsjewistisch communisme”
(pagina’s 378-379).

Hetzelfde geldt voor het seksuele vraagstuk: de oplossing die de islam biedt, is de enige waarborg voor een definitieve vrede binnen het gezin. Er is geen sprake van de vrije liefde die alle banden van de sociale verhoudingen losmaakt. Noch is er sprake van een onbreekbare band tussen man en vrouw, die menig huis in een ware hel verandert. En door deze en honderd andere vraagstukken op te lossen, kan de islam, zoals alleen zijn naam al aanduidt, het menselijke ras ware vrede brengen.

Bovenstaande stuk tekst is afkomstig uit het boek ´De Religie van de Islam´ van Maulana Muhammad Ali. Het boek is online beschikbaar in onze bibliotheek.